[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

حکم اولیه شورای پذیرش

شماره: ۱۳

تاریخ: ۲ شهریور ۶۲

پیوست: -----

آقای علی‌اکبر ناساری

دانشجوی رشته الکترونیک مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

 

بدینوسیله باطلاع میرساند که بنابر تحقیقات انجام شده شما مطابق ماده یک بند (د) آئیینامه اجرائی پذیرش و تعیین تکلیف قطعی دانشجویان انستیتوهای تکنولوژی و خدمات که پیوست بخشنامه شماره ۵۴۹/عا تاریخ ۷ تیر ۶۲ توسط وزیر محترم آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن بر مواضع انحرافی و حفظ وابستگی به فرقه بهائیت موافقت نمیشود.

تذکر:

۱-از مراجعات مکرر و بی مورد به انستیتو یا سائر مسئولین خودداری نمائید.

۲- در صورتیکه به رای صادره معترض هستید، میتوانید اعتراض خود را با اسناد و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیق و در صورت امکان شماره تلفن که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به نشانی اداره کل آموزش و پرورش آموزش فنی و حرفه‌ای – سمنان خیابان شهید مطهری ارسال نمائید.

۳- به اعتراضهائیکه فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد

۴- در صورت اعتراض شما شورای پذیرش حداکثر تا تاریخ ۲۳ شهریور ۶۲ در مورد شما حکم تجدید نظر صادر خواهد کرد که برای شما ارسال میگردد و یا میتوانید در تاریخ ۲۵ شهریور ۶۲ برای دریافت آن بمحل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان دایره فنی و حرفه‌ای و پس از دادن رسید حکم تجدید نظر را دریافت نمائید.

دبیر شورای پذیرش امضاء

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]