[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

تاریخ ۱۴  اردیبهشت ۱۳۶۰

شماره  ۴۷۲۸

 

بسمه تعالی

بسم الله الرحمن الرحیم

خانم لاله عافیت پور

مأمور در جهاد دانشگاهی

بنا به اطلاعات موثق واصله از منابع مورد اعتماد و مستند به تسجیل شماره [حذف شده] جلفا وایستگی شما به فرقه ضاله بهائیت و روابطتان با این گروه منحرف و وابسته به صهیونیسم بین الملل در گروه امر بمعروف و نهی از منکر دانشگاه مسلم گردیده است لذا در اجرای بخشنامه شماره  ٨٢٠٩ / - ١ مورخ ١٧ آبان ۵۹وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادامه کار شما در دانشگاه ممکن نبوده و بدینوسیله بخدمت شما از تاریخ صدور حکم خاتمه داده میشود و از این تاریخ هیچگونه سمت و حقوقی در دانشگاه اصفهان نخواهید داشت.

رئیس دانشگاه اصفهان

محمد علی شاهزمانیان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]