[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ: ٣ خرداد ۱۳۶۲

شماره: ۱۱۹۸

 

محرمانه

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رأی شماره: ۱۱۹۸ تاریخ: ٣ خرداد ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره یک وزارت نفت

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای کیومرث نام خانوادگی سلیمانی اردکانی

متولد: سال ۱۳۱۳ شماره شناسنامه: [حذف شده] صادره از: [حذف شده]، پست سازمانی: کفیل بخش زبان و علوم اجتماعی

سابقه کار: ۱۷ سال محل کار: بخش [حذف شده] شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات: فوق لیسانس

متأهل، توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسۀ مورخ ٧ خرداد ١٣۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

رأی هیأت:

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق--×--، و با توجّه به قسمت مؤخر ماده ۳۹ قانون بازسازی و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر [؟]۱۳ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم در خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

هیأت بدوی: این رأی با توجه به دستورالعمل هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی موضوع مفاد نامه شماره ه ع ن / ۱۰۰۳۳۱ مورخه ٢٧ خرداد ۶۱ صادر گردیده است. ضمناً جهت اجرای حکم موارد ذیل موردتوجه قرار گیرد.

۱-حکم از طریق امور بازنشستگی به نامبرده ابلاغ گردد.

۲- تسویه‌حساب و درج در پرونده.

۳- حکم از تاریخ صدور لازم الاجراء است.

 

[مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

از طرف هیئت بدوی ۱ تهران

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]