[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۲۵- ۵۸۲

تاریخ: ۱۱ دی ۶۱

پیوست: ۱ برگ

 

حکم شورای پذیرش

 

خانم کیاندخت ضرغامی

 دانشجوی رشته تاسیسات حرارت دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت شماره دانشجویی [حذف شده]

سال ورود به دانشگاه: ۵۵، تعداد واحد گذرانیده:-----، معدل کل -----

بدینوسیله به اطلاع می رساند که شما به دلایل:

۱- وابستگی به فرقه ضاله بهائیت

سایر:

گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شواهد، مورد وثوق شورای پذیرش ، اقرار خودتان نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه

مطابق ماده بند د قسمت اول آیین نامه اجرایی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ شده است:

 با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود

به مدت ----- تحصیلاتتان به حالت تعلیق در‌می‌آید و در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه ‌تان مشاهده نگردد پس از این مدت می‌توانید به تحصیلات خود ادامه دهید.

در ضمن طبق ضوابط فوق میتوانید /نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمایید.

 در صورتی که به رأی صادره معترض هستید می‌توانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش فقط به آدرس تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۱۴/۶۴ ارسال نمائید.

تذکر:

۱- به اعتراض‌هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات:

 

از طرف [اسم ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

شورای پذیرش

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]