[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع- ۳۲ (۵۲۰۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت/ مؤسسه: کشاورزی و عمران روستایی

۲- شمارۀ مستخدم: [حذف شده]

۳- نام آقای: خسرو ۴- نام خانوادگی: فروزان ۵- نام پدر: ابراهیم

۶- شمارۀ شناسنامه و محل صُدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: بابل ۸- تاریخ تولد: روز: ۲۶ ماه: شهریور سال: ۱۳۲۰ ۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: سوم متوسطه

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: متصدی تلقیح مصنوعی ۴۶۳

۱۱- رسته: کشاورزی رشته: کمک تکنسین دامپروری طبقه: دو

۱۲- گروه: سه ۱۳- پایه: هفت ۱۴- واحد سازمانی: اداره کل کشاورزی استان مازندران

۱۵- محل خدمت: شهرستان: قائم‌شهر استان: مازندران

۱۶- مجوز: تاریخ: ۷ مرداد ۶۰ شماره: ۱۶۴۶۰ / ک

۱۷- نوع حکم: اخراج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

پیرو حکم شماره ۱۹۳۷۸/۱۷۶۶۴ /۶۳۰ مورخ ۱۷ مرداد ۶۰ به‌موجب این حکم و به استناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت اخراج می‌گردید. ج

۱۹- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰ – حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱۷ مرداد ۶۰

۲۲ - تاریخ صدور و شمارۀ حکم: تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ شماره ۶۳۰/[ناخوانا] – [مهر] ۲۱۴۲۶

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول:

عنوان پست ثابت سازمانی: از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستانی

امضاء: [ناخوانا] [امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]