[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۶۱

شماره: ه-ب ۶ / ۱۳۸

پیوست:-----

و اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل

"و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید"

آقای خلیل خلیل زاده نامقی

کارگر شماره [حذف شده]  بخش نفت مشهد

بر اساس رأی هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت باستناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی مصوبه ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی:

به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت و اصرار و پافشاری در ابقا بر این ضلالت به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

تاریخ اجراء ۱۳ خرداد ۱۳۶۱

[مهر رسمی]

از طرف هیات بدوی

شماره ۶ هیئت انسانی وزارت نفت

لطف ا [الله] جمالی نیا

[امضا]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

امور اداری

۲۶ خرداد ۱۳۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]