[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع- ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم خجسته

۴- نام خانوادگی: زمانی فراهانی

۵- نام پدر: عزت اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱۵ ماه ۴ سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم منشیگری

رشته: -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: مربی کودک

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: مربی کودک

طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳- پایه: ۳

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش منطقه کرج

۱۵- محل خدمت: استان مرکز

۱۶- مجوز بشرح متن حکم

تاریخ: -----

شماره: -----

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم:

چنانچه کتباً اعلام نموده‌اید و بر اساس تحقیقات بعمل آمده شما تابع مسلک بهائی بوده و هستید لذا استخدام و خدمت شما برخلاف بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری موجود مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین بند ۴ ماده یک قانون استخدام مصوب ۱۳۰۱ که در تاریخ استخدام شما جاری بوده است علیهذا بر اساس بخشنامه‌های شماره ۴/ ۳۲۹۰۲- ۲۷ اردیبهشت ۵۹ – و ۲۶۴ – ۱۹ اسفند ۵۹ وزارتی و موارد مشروحه فوق‌الذکر از تاریخ ۱ خرداد ۶۰ بخدمت شما در آموزش و پرورش پایان داده میشود./

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها ----- ریال

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً! به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱ – تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۴ مرداد ۶۰ شماره: ۵ /۲۵۳۳۷

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: نوروزی

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]