[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 

بسمه‌تعالی

[یک سطر ناخوانا] [امام خمینی]

تاریخ: ۲۵ آذرماه ۶۰

شماره: ۳۶۸۶ /۷

پیوست: -----

 

خانم بیضائی

با توجه به اینکه جنابعالی پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده و بنا بر قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات وابسته به دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی، طبق بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور از تاریخ ۲۶ آذر ۶۰ مشمول بازسازی گردیده و به کار شما در این بیمارستان خاتمه داده می‌شود.

دکتر فاضل

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی

[امضا]

۲۵ آذرماه ۶۰

 

تهران – [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]