[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

[آرم] جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه

 

 شماره: ۱ سیار

تاریخ: ۱۰/۶/١٣۶۰

 

از دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به

 شرکت زمزم کرمانشاه

در موضوع کارمندان و کارکنان بهائی در آن شرکت بدین ‌وسیله ابلاغ می‌شود درصورتی‌که کارمندان و کارکنان شاغل بهائی حاضر به توبه بشوند و در پروندۀ پرسنلی خود بنویسند که متدّین بدین اسلام و مذهب شیعۀ اثنی عشری می‌باشند و همین موضوع را در روزنامه‌های کثیرالانتشار با عکس چاپ و منعکس نمایند می‌توانند بکار خود در آن شرکت ادامه دهند و در غیر این صورت می‌بایست اخراج شوند.

مهلت مقرر تا آخر شهریورماه ١٣۶۰ می‌باشد.

قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه

سید رضا لواسانی

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]