[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع- ۳۲ (۲-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: آقای کامران

۴-نام خانوادگی: خوش مشرب

۵-نام پدر: ضیاءالدین

۶-شماره شناسنامه و محل صدور. شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۲۶ ماه خرداد سال ۱۳۳۰

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی. بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۴

۱۲-گروه -----

۱۳-پایه: -----

۱۴-واحد سازمانی: آموزش و پرورش [حذف شده]

۱۵-محل خدمت: بخش شورستان [حذف شده] فرمانداریکل /استان: خراسان

۱۶-مجوز: بشرح متن حکم تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷-نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸-شرح حکم:

باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب مرداد ماه /۴۵ و بند ۴ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه /۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره ۱/۸۱۱۱۸- [تاریخ:] ۲۶ اسفند ١٣۵۸ و تلفن گرام مورخ ۳۱/۱/[؟] وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این حکم از تاریخ ۱ خرداد ۵۹ بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود./ ۱

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (حروف) -----ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار -----[ناخوانا] ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۱۳۵۹

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۲۱/[؟]/۱۳۵۹ شماره: ۱٣۱۴۰

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر حسین رزمجو

عنوان پست سازمانی: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان

امضا: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]