[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱-موسسه: بهداری

۲- [شماره استخدامی: ناخوانا]

۳- نام: خانم جلالیه

۴- نام خانوادگی: صمیمی

۵- نام پدر: عبدالرحیم

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱ ماه فروردین سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم، رشته: خانه‌داری

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: بهیار

۱۱- رسته: بهداشتی درمانی، رشته: بهیار، طبقه: یک

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۷

۱۴- واحد سازمانی: شبکه بهداری ساری

۱۵- محل خدمت: درمانگاه خدمات درمانی

شهرستان ساری استان مازندران

۱۶- مجوز -----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: با توجه بنامه شماره ۷۴۴۲ – ۸ بهمن ١٣۵۹ شبکه بهداری ساری این حکم باستناد بخشنامه شماره ۷۵۶۰ – ۱۰ دی ١٣۵۹ وزارت بهداری با توجه به [انتساب] شما به فرقه بهائیت صادر و بدینوسیله حکم استخدام اولیه شما که مغایر با مفاد ماده ۱۴ قانون استخدام [کشوری] ۱ و ماده ۶ آئیننامه استخدامی تأمین اجتماعی میباشند لغو و از تاریخ ۱ بهمن ١٣۵۹ اخراج و هیچگونه سمتی در این سازمان ندارید بدیهی است نسبت به سنوات خدمت شما برابر موازین قانون کار اقدام خواهد شد.

رونوشت به:

اداره کل کارگزینی وزارت بهداری جهت استحضار

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ بهمن ١٣۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: [؟] شماره: [؟]

۲۳- نام نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر هوشنگ [ناخوانا]

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر عامل سازمان [ناخوانا]

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]