[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۶۲

شماره ه. ب – ۷ – ۱۷۸۸

پیوست: -----

رأی شماره ۵۹۵

تاریخ [۳۱] مرداد ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره هفت (۷)

نوع اتهام ماده ۲۹ / بند (۸)

گردش کار: پرونده اتهامی هوشنگ نام خانوادگی فیروزتاش [فیروزیان] فرزند موسی متولد سال ۱۳۱۵ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  پست سازمانی تدارکات سابقه کار ۹ سال محل کار گاز شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات دیپلم، متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

«رأی هیات»

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق، اقرار متهم، مدافعات متهم و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر می باشد

[۶ مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

مجوز ابلاغ و اقدام لطفاً

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]