[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

چاردیوار شرکت سهامی خاص

[آدرس]

[اسم و آدرس به انگلیسی]

تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۶۱

شماره ١٨١٣

١٣

 

بدینوسیله گواهی میشود:

آقای هوشنگ فضیلت از تاریخ ٢ دی ۱۳۵۷استخدام و در تاریخ ٣٠ اسفند ۱۳۶۰برابر نامه شماره ۲۰۲۶۱مورخ ۱۶ آذر ۶۰اداره کل کار و امور اجتماعی طبق ماده ٢٩قانون بازسازی نیروی انسانی بعلت دارا بودن عضویت فرقه ضاله از خدمت در این شرکت برکنار گردیدند.

[مهر اداری شرکت چاردیوار]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]