[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در روز دوشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۶۳ با شرکت دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل و نسبت به پرونده اتهامی آقای حسین شهرت فتحعلی کاشی فرزند شکرا [لله]. جمعی آموزش و پرورش شهرستان لنگرود از استان گیلان دارای شماره کارمندی [حذف شده] گروه ۷ پایه دو وضعیت فعلی آماده بخدمت بشرح زیر رسیدگی بعمل آمد.

«گردش کار»

آقای حسین فتحعلی کاشی جمعی آموزش و پرورش شهرستان لنگرود که در تاریخ ۳ مهر ۵۸ باستخدام آموزش و پرورش درآمده ابتدا برابر تلفنگرام شماره ۱/۲۸۴۲۰ م – ۲ مهر ۶۰ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و بموجب ابلاغ شماره ۱ /۱۹۶۴۸ –[۷] مهر ۶۰ ممنوع التدریس و پس از صدور حکم شماره ۳ [/] ۵۰۶۳۴ – ۵ اسفند ۶۰ از تاریخ ۵ آبان ۶۰ با نامبرده مانند افراد آماده بخدمت رفتار گردید چون هیات بدوی بازسازی نتوانست در موعد قانونی (۴ مهر ۶۲) پرونده ویرا رسیدگی نماید لذا با استقرار هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری پرونده نامبرده مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت پس از انجام مکاتبات و وصول گزارش مشاهده گردید که نامبرده در زمان استخدام فرمی که هیات مرکزی گزینش نیروی انسانی در اختیار وی قرار داده در آن فرم [مذهب خود را یکی] از فرقه ضاله (بهائی) قید نموده برای صحت موضوع هیات طی نامه‌ای بشماره ۱۶۷۷ – ۱۰ آذر ۶۳ درخواست نمود که ایشان جهت انجام مصاحبه حضوراً مراجعه نماید. لذا نامبرده مراجعه و موضوع بهائی بودن خود را بصراحت اعلام داشت که در اینمورد مدارک مربوطه تهیه گردیده و باستناد ماده ۱۷ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات به دادستانی انقلاب اسلامی رشت ارسال میگردد. در پاسخ طی نامه شماره ۱۱۵۵۵ – ۲۶ دی ۶۳ اعلام میگردد که چون نامبرده نسبت بعضویت خود اعتراف نموده است لزومی بمحکمه ندارد.

لذا پس از مشورت با نماینده محترم وزیر در امور رسیدگی بتخلفات اداری و مکاتبه مجدد بادادستانی و وصول پاسخ شماره ۷۷۴ – ۲۶ فروردین ۶۴ مبنی بر عدم لزوم اثبات آن در دادگاه هیئت پس از بحث و تبادل‌نظر مبادرت بصدور رأی بشرح آتی مینماید./

 

«رأی هیات»

با توجه بمراتب فوق و مدارک اتهامی موجود در پرونده و دفاعیات متهم، – جرائم آقای حسین فتحعلی کاشی عضو فرقه ضاله (بهائی) برای این هیات محرز و منطبق است بر بند ----- بندهای ----- ماده ----- قانون هیات رسیدگی بتخلفات اداری و باستناد بند ----- ماده ۱۷ قانون رسیدگی بتخلفات اداری به اتفاق آرا به (انفصال از خدمت) محکوم میگردد.

این رأی قطعی است و بر طبق ماده ۲۷ آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی مستخدم میتواند در صورت اعتراض بدیوان عدالت اداری شکایت نماید. ص

رئیس هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری [استان] گیلان

[امضا روی مهر رسمی]

 

گیرندگان رونوشت:

اداره کل آموزش و پرورش – کارگزینی – جهت اطلاع و صدور حکم

اداره آموزش و پرورش محل خدمت جهت ضبط در پرونده

سازمان امور اداری و استخدامی کشور – هماهنگی و نظارت

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]