[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

تاریخ ١٨ آبان ۶۷

شماره ٨٨٢

پیوست

واحد

 

آقای حسن سعیدی

دانشجوی رشته شیمی

دانشگاه بیرجند

تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه به محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامه تحصیل منع شده‌اید لازم است جهت ادامه تحصیل خود مدرک سه بار و اعلام برائت از فرقه مذکور در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور را برای این هیات ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی و اخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق [ضوابط] با شما رفتار خواهد شد./

از طرف هیات [اجرائی و بررسی] دانشجویان تعلیقی

[مهر رسمی]

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

امضا

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]