[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره یک

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ١٩١ / ب ١٠ - تاریخ ٢٨ تیر ۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای حشمت‌الله نام خانوادگی وفائی مقدم فرزند بهرامعلی متولد سال ١٣٠٨شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از[حذف شده] پست سازمانی راننده سابقه کار ٣١ مهر ۱۳۴۵ محل کار قسمت موتوری شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات ششم ابتدائی متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت هیأت در جلسه مورخ ۲۶ تیر ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

رأی هیأت

با توجه به افراد متهم --×-- و مدافعات متهم و اظهارات مطلعین --×-- و مدارک مثبته و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم به نظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

١- ----- موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که با عنایت به بند ١١ماده ٢٠قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردد این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

ظرف ۱۵ روز از تاریخ [ابلاغ به] متهم اعم از ----- قانونی قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر می‌باشد.

 

از طرف هیأت بدوی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]