[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: ل ٨٨ زه (آح)

ماده ١٣ دستور شماره ۳۶ ل ٨٨ زه

اخراج

۸۶-٠٣-٧٠١-/ ١١-١٢-۳۵۸

 

از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ ستوان ٢ خدمات بهداری حشمت اله پیمانی زواره جمعی تی ١ لشکر ٨٨ بنا به تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون ۵ نفری باستناد ماده واحده قانون استخدام مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٢ مهر۵۸ بعلت گرایش به ادیان غیر رسمی از خدمت ارتش اخراج میگردد.%م.

مدرک امریه شماره ١١/ ٠٣-٧٠١/ش [تاریخ]  ۶ بهمن ۵۸ معاونت پرسنلی نزاجا

امضاء کننده اصل دستور سرهنگ ستاد جامعی

رونوشت برابر اصل است

متصدی دستور ستوانیار سوم [اسم ناخوانا]

[امضا]

ر- آ ح سروان کاشانی

[امضا]

گیرنده:

١-[ناخوانا] ١ جهت اطلاع دستور دهید مدارک مشروحه را اخذ و ارسال دارند. دفترچه تدارکاتی- کارت شناسائی افسری- ماده دستور استخدام – رونوشت شناسنامه- گواهی حقوقی با ذکر میزان بدهی یا عدم بدهی- خلاصه وضعیت خدمتی ٣ برگ دفترچه‌های بیمه درمانی عائله‌اش.

٢- شعبه دستور.

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

اضافی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]