[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

تلفنگرام

۱۸۱۱/ح--[تاریخ:] ۵ تیر ۱۳۶۱

 

اداره کل خط و ابنیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند: که کلیه مأمورینی که در آن واحد دارای فرقه ضاله بهاییت هستند از تاریخ این ابلاغ تا اطلاع ثانوی از کار بر کنار میگردند.×

 

علیرضا نوری

دفتر حراست راه و آهن

 

گیرنده: قسمت موتوری

گیرنده: علیرضا نوری حراست راه و آهن

گیرنده خبر: صداقت

ساعت مخابره:۳۰/۱۳

گیرنده: آقای قدرت اله عنصری به موجب این ابلاغ از تاریخ ۶ تیر ۱۳۶۱ از کار بر کنار میشوید. ×

سهراب صداقت

رئیس قسمت کارخانجات موتوری

[اسم و امضا]

۵ تیر ۱۳۶۱

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در وسط صفحه]

شماره: ۳۸۰۱

تاریخ: ۵ تیر ۱۳۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]