[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

اداره

تاریخ ۵ آبان ۶۳

شماره ١٩٩

پیوست

 

بسمه تعالی

بدینوسیله باطلاع میرساند که دوشیزه هدیه خوش آئین نام پدر چنگیز شماره شناسنامه [حذف شده] تهران محل تولد تهران متولد سال ۵۲بعلت داشتن فرقه بهائی بنا به تصمیم ستاد تربیتی مدرسه از راهنمائی زینبیه اخراج می گردند در ضمن[ناخوانا] و خود دانش آموز باین مسئله اقرار نموده اند.

[امضا]

[امضا روی مهر رسمی]

آموزش و پرورش منطقه ١٣ تهران

در ضمن ایشان تا مورخه ۵ آبان ۶۳در مدرسه به تحصیل اشتغال داشته اند

[امضا روی مهر رسمی]

مدرسه راهنمائی تحصیلی رئیس آموزش و پرورش منطقه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]