[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ:۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ .

شماره:ه . ب -۷-۱۲۱۳

پیوست:

بسم الله الرحمن رحیم

رأی شماره ۴۴۶ تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی باز سازی نیروی انسانی شماره هفت (٧)

 نوع اتهام: ماده (۲۹( بند (۸(

گردش کار: پرونده اتهامی آقای هدایت ا[لله]،.نام خانوادگی امتثالی، فرزند غلامحسین، متولد سال ۱۳۱۵، شماره شناسنامه [حذف شده] ، صادره از [حذف شده] ، پست سازمانی باز نشسته، سابقه کار ۲۱ سال، محل کار نفت، شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] ، تحصیلات سوم متوسطه، متاهل، توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت  ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

رأی هیأت

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق--×--، اقرار متهم--×--، مدافعات متهم--×--، و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١- عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون باز سازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱. ماده ٢٠. قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

هیأت بدوی:

[امضا]

[مهر رسمی]

هیئت بدوی شماره هفت (٧) باز سازی نیروی انسانی

وزارت نفت

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۶۲ نسخه قرمز حکم به [ناخوانا] هدایت ا[لله] امتثالی رسید

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]