[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

اداره آموزش و پرورش ناحیه رشت

تاریخ.-----١٣

شماره-----

پیوست-----

 

از: شوش رشت ٣٧-٣١-٢٠

به: آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

موضوع: چون حبیب‌الله حقیقی و ناهید فروغیان به اخراج از خدمت محکوم شده‌اند لذا از تاریخ ٣١ فروردین ۵۹ ضمن اخراج از وزارت آموزش و پرورش عدم پرداخت هیچگونه وجهی بنامبردگان. خواهشمند است پرونده آنها را در اسرع وقت به دادگاه اداری ارسال نمائید.

١٨--٣٢--۵۹۲

[از طرف] رئیس آموزش و پرورش

گیرندگان رونوشت:

١-آقای حبیب‌الله حقیقی دبیر دبیرستان قائمه جهت اطلاع

٢- خانم ناهید فروغیان آموزگار دبستان کاووش نیکوتر جهت اطلاع

٣-کارگزینی ناحیه یک رشت جهت اطلاع و اقدام

۴- حسابداری

مرتضی رهنما [امضا]

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

 

 [یادداشت دستنویسی شماره در حاشیه صفحه]

۲۷۴۱۱ [تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]