[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

فرم ع- ۳۲ (۴- ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت / مؤسسه: بهداری

۲- شمارۀ مستخدم: -----

۳- نام: خانم: گیتی

۴- نام خانوادگی: وحدت

۵- نام پدر: علی‌اصغر

۶- شمارۀ شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۱۹ ماه: ۸ سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: کمک داروساز

۱۱- رسته: بهداشتی و درمانی، رشته: کمک داروساز طبقه: -----

۱۲- گروه: رتبه ۴

۱۳- پایه: درجه ۵

۱۴- واحد سازمانی: درمانگاه دولت‌آباد

۱۵- محل خدمت: شهرستان: تهران

۱۶- مجوز: -----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد دستورالعمل شماره ۷۵۴۰- ۱۰ دیماه ۵۹ مقام وزارت و با توجه به اینکه در پرسشنامه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۵۹ صراحتاً اعلام نمودید که پیرو فرقه ضاله بهائیت میباشید. لذا بدینوسیله کلیه احکام شما از بدو استخدام لغو و کان لم یکن تلقی میگردد. بدیهی است از تاریخ اجرای اینحکم هیچگونه سمت و حقوقی نخواهید داشت.

جعفریه: ۷ مرداد ماه ۶۰

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ... ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار مربوطه فصل... مواد ... قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ تیرماه ۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۱۰ مرداد ماه ۱۳۶۰ شماره: ۱۵۶۲۰

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر سید علی ابطحی

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر منطقه بهداری جنوب تهران

[امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]