[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم: گیتی

۴- نام خانوادگی: بدری اعلائی

۵- نام پدر: هادی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان / فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸ تاریخ تولد: روز: ۱۱ ماه: اسفندماه سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

۱۵- محل خدمت: شهرستان: شیراز استان: فارس

۱۶- مجوز:----- تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: باستناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری چون متدین به هیچ‌کدام از ادیان رسمی کشور نمیباشید لذا از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (بحروف):----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ------ قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: تاریخ صدور

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۱۸ خرداد ۵۹ شماره: ۱۶۷۳۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابوالاحراری

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش انقلاب اسلامی فارس

امضاء: [امضا]

۱۸ خرداد ۵۹

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]