[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

جمهوری اسلامی ایران

فرم ع- ۳۲ (۱-۵۲) سازمان امر اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت/مؤسسه: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: آقای/خانم خانم گل‌چهره

۴-نام خانوادگی: اسدی درزیکلائی

۵-نام پدر: بدیع اله

۶-شمارۀ شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۲ ماه شهریور سال ۱۳۲۶

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: مربی کودک

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: مربی کودک طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳-پایه: ۳

۱۴-واحد سازمانی: آموزش و پرورش قائمشهر

۱۵-محل خدمت: شهرستان قائمشهر استان/فرمانداریکل مازندران

۱۶-مجوز بشرح متن حکم

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷-نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸-شرح حکم:

برابر گزارش‌های شماره ۱۴۵۸۳ [تاریخ:]- ۲۴ خرداد ١٣۶۱ و ۱۹۷۴۲[تاریخ:] - ۱۶ تیر ١٣۶۱ اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر و با توجه به نامه مورخ ۲۰ خرداد ١٣۶۱ نماینده گزینش چون مسلک بهائیت شما مورد تائید اداره محل قرار گرفته است لذا طبق بخشنامه شماره ۵۲ [تاریخ:] - ۱۷ تیر ١٣۶۰ اداره کل امور اداری از تاریخ ۱ دی ١٣۶۰ از خدمت در وزارت آموزش و پرورش اخراج میشوید/چ ۲۶/۴

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) -----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱ دی ١٣۶۰

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۲۷ تیر ١٣۶۱ شماره: ۱۹۰۷۷

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: [ناخوانا]

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]