[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

 

بسمه تعالی

شماره ه- ت ٢٠٩٨

تاریخ: ٨ مهر ۶۸

پیوست

 

آقای فیض ا [لله] علی تبار

چون وابستگی شما به فرقه ضاله بهائیت بشرح اعتراف و اقرار مورخ ١٨ فروردین ۶۱ شما به هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی [سابق] وزارت کشاورزی محرز و مسلم بوده است لذا حکم اخراج شماره ۶۳۵ / ۷۸۱۹۸۰۱۳ – [تاریخ:] ١٠ اردیبهشت ۶۱ در این زمینه نافذ می‌باشد و بهمین دلیل طرح مجدد پرونده اتهامی شما در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فاقد محمل [قانونی] است.

[امضا روی مهر رسمی]

دفتر هم‌آهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری واحدی‌های رسیدگی به تخلفات اداری

وزارت کشاورزی

 

رونوشت به

 – دفتر معاونت اداری [ناخوانا] عطف بنامه شماره ۲۹۴۱۶۰۰/[تاریخ:] ۲۵ شهریور ۶۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]