[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسمه تعالی

تاریخ ١١ مهر ١٣۶۸

شماره: ۱۶۰۹/ه ا د

پیوست

واحد.

 

ریاست محترم دانشگاه / مجتمع علامه طباطبائی

 

سلام علیکم

احتراماً باطلاع میرساند پرونده خانم فرزانه خسروی همدانی دانشجوی رشته علوم بانکی آن دانشگاه /مجتمع در جلسه چهاردهم مورخ ١٠ مهر ١٣۶۸ این هیات مطرح و بر رسی گردید که پس از بررسی‌های لازم با ادامه تحصیل نامبرده مخالفت به عمل آمد

مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

 

[امضا روی مهر رسمی]

هیات اجرائی بر رسی وضعیت دانشجویان

 

رونوشت: جهت اطلاع دانشجو

رونوشت: آموزش دانشگاه جهت اطلاع

رونوشت: کمیته انضباتی دانشگاه مربوطه جهت اطلاع

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]