[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۱۲ مهر ۷[؟]

شماره: ۳ ه

پیوست -----

 احد -----

 

 

آقای فرزاد اصدقی ممقانی

دانشجوی رشته: برق

 دانشگاه: شیراز

پس از بررسی درخواست تجدیدنظر شما و ضمائم آن و همچنین پرونده‌ای که تشکیل شده است، نظر به سوابق فعالیتهای شما در دانشگاه و ضوابط مصوب، مشمول عفو شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نمی‌گیرید و با ادامه تحصیل شما در دانشگاه موافقت نمیشود.

هیئت بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اعلام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه برای خاتمه دادن به پرونده تحصیلی ایشان [ناخوانا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]