[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش استان یزد

تاریخ ٢٠ مهر ۱۳۶۰

شماره-----

پیوست-----

 

محترماً گواهی میشود دوشیزه فروغ اخترخاوری بعلت بهائی بودن از آموزشگاه راهنمائی دخترانه بارکار اخراج گردیده است.

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه بارکار

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]