[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش استان یزد

تاریخ ٢٠ مهر ۱۳۶۰

شماره

پیوست

 

محترماً گواهی میشود دوشیزه فروغ اختر خاوری بعلت بهائی بودن از آموزشگاه راهنمائی دخترانه یارکار اخراج گردیده است.

 

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه یارکار

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]