[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۵۰۸ / ش – پ

تاریخ: ۱۸ آذر ١٣۶۱

پیوست: ------

 

حکم شورای پذیرش

 

آقای: فرشاد نوروزی

دانشجوی رشته: مهندسی طراحی دانشگاه: صنعتی اصفهان شماره دانشجوئی: [حذف شده] ،

سال ورود به دانشگاه: ۱۳۵۷، تعداد واحد گذرانیده: ۲۳ معدل کل: ۷۷ / ۱۲

بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلایل:

۱- وابستگی به فرقه ضاله بهائیت

۲---------

۳---------

 

بنابر:

گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شواهد مورد وثوق شورای پذیرش اقرار خودتان نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی

مطابق ماده یک – د آئین نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره: ۲۱۳۲ / ۲ تاریخ: ۶ آذر ١٣۶۱ توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود.

به مدت ----------- تحصیلاتتان به حالت تعلیق درمی‌آید و در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردد پس از این مدت می‌توانید به تحصیلات خود ادامه دهید

در ضمن طبق ضوابط فوق می‌توانید / نمی‌توانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس [به دانشجویان] مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ [ستاد انقلاب] فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید می‌توانید اعتراض خود را با اسناد و دلایل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و یا پست سفارشی دو قبضه برای شورا پذیرش به آدرس ----- ارسال دارید.

تذکر:

۱- به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات: دبیر شورای پذیرش

[مهر رسمی]

دانشگاه صنعتی اصفهان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]