[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

 

فرم خ ٣٢ (۴ - ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١ وزارت /مؤسسه: آموزش و پرورش

٢ شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ نام: آقای فرنوش

۴ نام خانوادگی: حمیدی

۵ نام پدر: احمد

۶شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/ فرمانداری کل: [حذف شده]

٧ محل تولد: [حذف شده]

٨ تاریخ تولد: روز ١ماه شهریور سال ١٣٢٩

٩ بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق دیپلم رشته: علوم انسانی

١٠ عنوان پست ثابت سازمانی: معلم دوره راهنمائی

١١رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: دبیری طبقه: ٢

١٢ گروه ۵

١٣ پایه: ٣

۱۴ واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش منطقه ١٠ تهران

۱۵ محل خدمت: شهرستان: تهران -تهران استان فرمانداری کل: تهران

۱۶ مجوّز: بشرح متن حکم، تاریخ -----شماره -----

١٧ نوع حکم: خاتمه خدمت

١٨ شرح حکم: چنانچه کتباً اعلام نموده‌اید و بر اساس تحقیقات بعمل آمده شما تابع مسلک بهائی بوده و هستید لذا استخدام و خدمت شما بر خلاف بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری موجود مصوب سال ۱۳۴۵همچنین بند ۴ ماده یک قانون استخدام مصوب ١٣٠١ که در تاریخ استخدام شما جاری بوده است علیهذا بر اساس بخشنامه‌های شماره ۴ / ٣٢٩٠٢ –[تاریخ:] ٢٧ اردیبهشت ۵۹ و ۲۶۴[تاریخ:] - ١٩اسفند ۵۹ وزارتی و موارد مشروحه فوق‌الذکر از تاریخ ۲۴ خرداد ۶۱ بخدمت شما در آموزش و پرورش پایان داده میشود. و ۲۴ / ١

١٩ – حقوق، مزایاء فوق‌العاده‌ها

٢٠- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ به حروف-----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار-----فصل-----مواد-----قابل پرداخت است.

٢١ تاریخ اجرای حکم: ۲۴ خرداد ۶۱

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۲۵ خرداد ۶۱ شماره: ۵ / ۲۲۰۴۹۴

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سید علی اکبر حسینی

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل آموزش و پرورش تهران

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]