[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم فرخ

۴- نام خانوادگی: ایقانیان

۵- نام پدر: -----

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: بخش [حذف شده] شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱ ماه ۵ سال ۱۳۱۹

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: دانشسرای مقدماتی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: معاون دبستان

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی

رشته: آموزگاری

طبقه: ۴

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش تنکابن

۱۵- محل خدمت: شهرستان تنکابن

۱۶- مجوز بشرح مندرج در متن حکم

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: باستناد بخشنامه شماره ۵۲ – ۱۷ تیر ۶۰ اداره کل امور اداری وزارت متبوع و با توجه به گزارش شماره ۵/۲۰۳۷۳ – ۸ مهر ۶۰ اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن چون مسلک بهائیت شما مورد تائید اداره مربوط قرار گرفته است لذا اشتغال و ادامه خدمت کسانیکه بیکی از ادیان رسمی کشور متدین نباشند با قانون اساسی کشور منافات دارد اینک از تاریخ صدور این حکم از خدمت در وزارت آموزش و پرورش اخراج میشوید. ن ۲۰ مهر ۶۰

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) -----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱ تاریخ اجرای حکم: صدور

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۲۱ مهر ۶۰

شماره: ۱۹۷۰۹

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سید مسعود خادمیان

عنوان پست ثابت سازمانی: از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]