[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ٣٢(۵۲۰۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١ – وزارت/ مؤسسه: آموزش و پرورش

٢ – شمارۀ مستخدم: [حذف شده]

٣ – نام خانم فرح‌انگیز

۴ – نام خانوادگی، لقائی

۵ – نام پدر: سید علی محمد

۶ – شماره شناسنامه و محل صدور: شمارۀ شناسنامه [حذف شده]

 محل صدور: شهرستان [حذف شده]

٧ – محل تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولّد: روز ١ ماه مهر سال ١٣۲۶

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک، دیپلم رشته: طبیعی

١٠ – عنوان پست ثابت سازمانی: متصدی آزمایشگاه

١١ – رسته: آموزشی و فرهنگی رشته دبیری طبقه ١

١٢ – گروه: ۴

١٣ – پایه: ٢

۱۴ – واحد سازمانی آزمایشگاه مطهری

۱۵ – محل خدمت: استان/ فرمانداریکلّ همدان شهرستان همدان

۱۶ – مجوّز: بخشنامه تاریخ ١٧ تیر١٣۶۰ – شماره ۵۲/ ١ د

١٧ – نوع حکم: خروج از خدمت

١٨- شرح حکم: چون برابر گزارش مورخ ٢٩ مهر ١٣۶۰ اداره راهنمائی تحصیلی مثبوت بشماره ٢٨٧٩٨ –[تاریخ:] ٩ آبان ١٣۶۰ و تائید نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی در استان همدان ذیل نامه مرقوم شما پیرو مذهب ضاله بهائیت هستید لذا در اجرای بخشنامه شماره ۵۲ –[تاریخ:] ١٧ تیر ١٣۶۰ و دستور مقام عالی وزارت از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود

گیرندگان رونوشت: - اداره کل امور اداری – دفتر کل بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی متضمن

١٩ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم: تاریخ صدور

٢٢ – تاریخ صدور شمارۀ حکم: تاریخ ١١ آبان ۱۳۶۰ شماره ۲۹۱۹۶

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: مشتاق

عنوان پُست ثابت سازمانی: معاون اداری و مالی اداره کل امور آموزش و پرورش استان همدان

[امضا]

نسخه: اول مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]