[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت تولیدی کشمیران (سهامی عام)

 (وابسته به بنیاد مستضعفان)

تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۳

شماره  ١٧٢٢ /  ۲۰۶ / ک

پیوست

شماره کارت استخدامی: [حذف شده]

نام و نام خانوادگی: فرض الله قاره بابائی

عنوان پست ثابت: متصدی آزمایشگاه ریسندگی

نوع حکم: انفصال دائم از خدمت

 

شرح حکم: بموجب این حکم و با رعایت مفاد قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱۴قانون استخدام کشوری و با توجه به رأی کمیسیون پاکسازی این شرکت چون برابر مدارک موجود پیرو مسلک ضاله بهائیت میباشید. لذا از تاریخ ١٠ تیر ۶۳ از خدمت در کلیه سازمانهای دولتی منفصل میشوید.

مدیر عامل محسن علوی

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]