[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم خروج از خدمت (دائم یا موقت)

١-شماره مستخدم: [حذف شده]

٢- وزارت امور اقتصادی و دارائی

٣- واحد سازمانی: اداره کل مالیات بر ارث و ارضی بایر

۴- محل جغرافیائی: تهران

۵- تاریخ اجراء حکم: ۴ شهریور ۱۳۵۸

۶- نام خانوادگی: لاجوردی، نام: فخرالدین

٧- عنوان شغل:-----

٨- عنوان پست سازمانی:-----

٩- شماره شغل:------

١٠- نوع حکم: تعلیق --×--

١١- متن حکم: چون بموجب نامه شماره ٩ /۸۵۵-[تاریخ:] ۴ شهریور ۵۸ دادگاه اداری کیفرخواست شماره ٩/۸۵۴/۱۵۴۳۰- [تاریخ:] ۴ شهریور ۵۸ از طرف دادستان دادگاه اداری علیه شما کیفرخواست صادر گردیده لذا بموجب این حکم باستناد تبصره ۴ ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری از تاریخ ۴ شهریور ۵۸ (تاریخ وصول نامه مزبور) از خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی معلق میشوید و دیگر دارای سمت و حقوقی نخواهید بود.

این حکم بر مواردی که رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه قطع میگردد در موارد دیگر نیز که مستخدم از خدمت فعال سازمان خارج میشود تهیه و صادر میگردد.

١٢- وزیر امور اقتصادی و دارائی:

١٣- نام و نام خانوادگی: جعفر بهشتی مدیرکل کارگزینی

امضاء [امضا]

۱۴- تاریخ صدور حکم: ١٠ شهریور ۵۸

۱۵- شماره: ٧ / نوزده هزار و هشتصد و سی و هفت

فرم ع- ۶ (۴-۴۶) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

نسخه اول- مخصوص مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]