[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

 

فرم ع -۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت / مؤسسه: آموزش و پرورش

۲- شمارۀ مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: آقای/ خانم: فائزه

۴- نام خانوادگی: مسجونی

۵- نام پدر: ذبیح الله

۶- شمارۀ شناسنامه و محل صدور

شمارۀ شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان/ فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۴ ماه: اردیبهشت سال: ۱۳۳۰

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طی دوره یکساله مربی کودک

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: مربی کودک

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: مربی کودک طبقه: ۲

۱۲- گروه:

۱۳- پایه:

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش منطقه [حذف شده]

۱۵- محل خدمت: استان / فرمانداریکل: خراسان

۱۶- مجوز: بشرح متن حکم

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب [ناخوانا] ۲۵ و بند ۴ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه /۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره [ناخوانا]– ۲۶ اسفند ١٣۵۸ و تلفن گرام مورخ ۳۱ فروردین ١٣۵۹ وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این حکم از تاریخ ۱ خرداد ١٣۵۹ بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. / ۱

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف)----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ------ قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ شماره: [؟] ۱۱۳۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر حسین رزمجو

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان

امضاء دکتر حسین رزمجو [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 ۲۶

۳۸۰- ۲۵۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]