[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گیلان

 

شماره ۴۳۲ / اب

تاریخ ۱۵ دی ۶۱

 

خانم فاطمه وطن زاده

[ناخوانا] کارمند، آموزگار، دبیر

 

آموزش و پرورش لنگرود طبق بررسی محتویات پرونده و تحقیقات گروه تحقیق هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گیلان شما به جرائم زیر متهم میباشد.

١- عضویت فرقه ضاله

چنانچه در موارد فوق دفاعیه‌ای دارید می‌توانید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به شما بوسیله پست سفارشی یا دستی به روابط عمومی هیات واقع در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ارسال و در غیر اینصورت اعتراض شما مسموع نخواهد بود %

 

دبیر هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گیلان

[مهر رسمی]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]