[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت بهداری

دفتر وزیر

تاریخ ١٢ شهریور٢٩

شماره ٢٧٠١٩

 

بانو دکتر حوری اولوی دندان‌پزشک بهداری و بیمارستان بندر پهلوی

چون اداره کل بازنشستگی کشوری استخدام شما را از لحاظ داشتن عقیده بهائیت طبق اقرار کتبی که نموده‌اید بر خلاف قسمت چهار ماده ٢ قانون استخدام کشوری دانسته است لذا دارای سمتی در وزارت بهداری نمیباشید لازم است سرویس دندان‌پزشکی را طبق صورتمجلس منظمی به یکنفر از آقایان پزشکان که رئیس بهداری معرفی خواهند نمود تحویل نمائید

از طرف وزیر

محل امضا

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]