[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع- ٣٢ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١-وزارت/موسسه: سازمان منطقه بهداری استان تهران

٢- شماره مستخدام

٣- نام آقای دکتر عطاءاله

۴- نام خانوادگی: اشراقی

۵- نام پدر: محمدحسین

۶- شماره شناسنامه و محّل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محّل صدور :شهرستان نجف‌آباد استان /فرمانداری کل [حذف شده]

٧- محل تولد: [حذف شده]

٨- تاریخ تولد: روز ٨ ماه شهریور سال ۲۴

٩- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دکترا رشته پزشکی

١٠- عنوان پست ثابت سازمانی: پزشک عمومی

١١- رسته: بهداشتی و درمانی رشته: پزشکی طبقه:-----

١٢ گروه: رتبه ١٠

١٣- پایه: ----- درجه: ۶

۱۴- واحد سازمانی: منطقه بهداری کرج

۱۵- محل خدمت: پلی کلینیک فاتح ،شهرستان: کرج استان/ فرماندار کل تهران

۱۶- مجوز------ تاریخ:----- شماره -----

١٧- نوع حکم: خرق از خدمت

١٨- شرح حکم: این حکم در اجرای دستور شماره ۷۵۶۰ مورخه ١٠ دی ۵۹ وزیر بهداری و همچنین با توجه بشماره تسجیل ٢١٠٢٩ که از طرف دفتر وزارتی اعلام شده با در نظر گرفتن ماده ۶ آئینامه استخدامی تأمین اجتماعی بمنظور اخراج شما از منطقه بهداری کرج صادر میگردد:

١-نسبت به احتساب سنوات خدمت شما برابر قانون کار اقدام خواهد شد.

٢- از تاریخ اجرای اینحکم هیچگونه سمتی در منطقه کرج نخواهید داشت.

٣- ضمناً ردیف سازمانی شما ٢ از واحد پلی کلینیک فاتح بلا تصدی اعلام میگردد.

١٩ – حقوق، مزایا و فوقالعاده ها

٢٠- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ به حروف----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- ،فصل----- ، مواد----- قابل پرداخت است.

٢١- تاریخ اجرای حکم: ١ شهریور ١٣۶۰

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۰ شماره ۱۱۴۵۳

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسؤل: دکتر صفوی [امضا] عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر منطقه بهداری کرج نسخۀ: مستخدم

 [یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]