[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی شیلات جنوب ایران

تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

شماره ۵۱۷ /۳ / ۲۱۲۲ الف

دکتر عنایت‌الله جاوید

 

با توجّه بنامه شماره ۹۳ /٠٢ /۴۰۲ / ب مورخ ۵ آذر ۱۳۵۸ وزارت دفاع کلیه افرادی که غیر از اقلّیتهای رسمی کشور هستند و مذهب دیگری اختیار نموده‌اند بایستی از خدمت معاف شوند علیهذا با توجّه به مذهب ضالّه شما که بهائی و غیررسمی میباشد از تاریخ ١ آذر ۱۳۵۸ از خدمت معاف و هیچگونه سمتی در شیلات جنوب ندارید-  مقتضی است به حسابداری شرکت مراجعه و تسویه حساب نمائید.

مدیرعامل شرکت شیلات جنوب ایران

رحیمی [امضا]

گیرنده

مدیریت امور مالی شرکت جهت اطلاع دستور فرمائید تا تاریخ فوق با نامبرده تسویه حساب بعمل آید.

 

نشانی: تهران [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]