[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ-----١٣

شماره ٠٢٠١

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

بانک ملت

 

آقای فیاض مبشر

پیوست یک نسخه از رأی شماره ٢١ مورخ ٢ دی ۶۶ صادره از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح انفصال دائم از خدمات دولتی ارسال میگردد. مقتضی است وصول آنرا در ذیل نسخه دوم این نامه با قید تاریخ تائید و امضاء به این اداره کل عودت نمائید.

بدیهی است در صورت اعتراض میتوانید از تاریخ ابلاغ این حکم حداکثر ظرف یکماه درخواست تجدید نظر خود را جهت رسیدگی به این اداره کل تسلیم نمائید. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور حکم قطعی و لازم الاجرا میباشد% م

اداره کل امور کارکنان

عبدی [امضا]

رحیمی [امضا]

[تاریخ:] ١٢ دی ۱۳۶۶

[شماره:] ۶۱۳۴۱

 

رونوشت:

١-به ضمیمه نسخه اول جهت تائید و امضاء توسط گیرنده حکم بنشانی کرج- فردیس خیابان داوری جنب فروشگاه پوشاک و عودت به این اداره کل

٢- سازمان امور اداری و [ناخوانا] عطف به ماده ۴۴ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

٣- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

۴- اداره کل بازرسی

۵- اداره مشاغل قسمت تخلفات

۶- اداره طبقه بندی مشاغل

٧- اداره ممیزی برد تخت ها جهت اطلاع و اقدام لازم

٨- اداره طرحها و بررسیهای آماری

٩- اداره رفاه

١٠- اداره مشاغل – دایره استخدام

١١- اداره امور اداری- دایره بایگانی جهت ضبط در پرونده نامبرده به انضمام ۶ برگ سوابق

[یادداشت دست خطی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]