[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رای شماره:١١٢

تاریخ: ١   بهمن ١٣۶۱

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی خانم پروانه نام خانوادگی رنجبر فرزند غلامحسین متولد ١٣١٧ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] پست سازمانی بایگان ١- بازنشسته  سابقه کار : ١سال  محل کار امور شهرستانها – بایگان ٢- بازنشسته  شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات سیکل  متأهل/مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت . هیأت در جلسه مورخ ١   بهمن ١٣۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

رأی هیأت

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیقی----- ، اقرار متهم -----، مدافعات متهم -----، اظهارات شهود  -----، نظریه کارشناس -----، اظهارات مطلعین ----- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام/ اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم / جرائم نامبرده منطبق با

١-عضویت در فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده است. موضوع بند ٨ ماده ١١ و

٢- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

۳- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

۴- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵  مهر  ۱۳۶۰  که مستنداً به بند ١١ ماده ١٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد. این رای به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم الجرا است ----- ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم ( اعم از واقعی یا قانونی ) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد ×

هیأت بدوی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]