[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بسمه تعالی

شماره ۱۱۵/ج

تاریخ ۱۴ فروردین ۶۱

پیوست-----

 

پس از مطالعه دقیق پرونده آقای حمید کاظمی منشادی، دانشجوی دوره سوم (سال اول) رشته پزشکی، شورای پذیرش جهاد دانشگاهی مرکز پزشکی ایران، نظر خود را بدین شرح اعلام میدارد:

آقای حمید کاظمی منشادی، بعلت اعتقاد و التزام به فرقه ضاله و وابسته به صهیونیزم بهائیت و در نتیجه مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن، طبق بند ٧از گروه اول؛ ضوابط پذیرش دوره انتقال ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی، از مرکز پزشکی ایران اخراج و از ادامه تحصیل ایشان ممانعت بعمل خواهد آمد.

جهاد دانشگاهی مرکز پزشکی ایران

[امضا روی مهر رسمی]

مرکز پزشکی ایران

رونوشت جهت اطلاع دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]