[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یادداشت

تاریخ   ۵ خرداد ۶۱

تلفن -----

از زاهدان

                

حضور محترم دوستان عزیز

ضمن عرض تکبیر و ارادت آقای ذبیح اله انوری دانشجوی دانشکده کشاورزیکه اخیرا اخراج گردیده‌اند و علت اخراج نامبرده نیز طی تلگرامی به نامبرده ابلاغ گردیده است پیشنهاد مینمایند که جهت دریافت جواب و علت اخراج در مورد [ناخوانا] دانشجویان به همین نحو عمل شود %

امضاء مورد تائید است

با احترام

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]