[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

بنام خدا

تاریخ ١١ فروردین ۱۳۶۰

شماره [ناخوانا]

پیوست-----

 

خانم شهلا فردوسیان

چون بموجب اقرار صریح خود که طی نامه شماره ۲۰۳۵/-۴ مورخ ۴ تیر ۶۰ دانشکده پزشکی به عنوان ریاست دانشگاه ارسال گردیده پیرو فرقه بهائیت میباشید لذا بر اساس دستورالعمل وزارت فرهنگ و آموزش عالی از این تاریخ حق ادامه تحصیل در دانشگاه اصفهان را نخواهید داشت.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان

علی ارباب جلفائی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]