[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم] دانشگاه اصفهان

شماره: ۳۱۰

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۶۲

پیوست: -----

 

حکم شورای پذیرش

آقای: بیژن میرزائی

دانشجوی رشته: جغرافیا شبانه دانشکده: ادبیات دانشگاه اصفهان شماره دانشجوئی. [حذف شده] سال ورود به دانشگاه ----- تعداد واحد گذرانیده: ۳۷ معدل کل: [حذف شده]

بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلائل:

۱-وابستگی به فرقه ضاله بهائیت.

بنابر:

گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شواهد مورد وثوق شورای پذیرش اقرار خودتان نظریه ارگانها و نهادهای قضایی و انتظامی و یا در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه

مطابق ماده /مواد یک تبصره د آئین‌نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره ۷۹۸ /۷ تاریخ ۲۷ فروردین ۶۲ توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

الف با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود

ب- به مدت ----- تحصیلاتتان به حالت تعلیق در می‌آید در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردید پس از این مدت می‌توانید به تحصیلات خود ادامه دهید

در ضمن طبق ضوابط فوق نمیتوانید بنا بر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید می‌توانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و یا پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به آدرس صندوق پستی ۲۳ دانشگاه اصفهان ارسال نمائید.

تذکر:

۱-به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- شورای پذیرش حداکثر ۳۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات:

دبیر شورای پذیرش

[امضا روی مهر رسمی] شورای پذیرش دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]