[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

شماره:۳۶-۸۱۴

تاریخ:  ١١ دی ۶۱

پیوست ١ برگ

 

حکم شورای پذیرش

آقای برجیس ایقانیان

دانشجوی رشته راه و ساختمان دانشکده----- دانشگاه علم و صنعت شماره دانشجوئی [حذف شده] سال ورود به دانشگاه ۵۷ تعداد واحد گذرانیده------ معدل کل------بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلائل:

١- عضو فرقه ضالهء بهائیت

٢-

٣-

۴-

۵-

بنا بر:

گزارش گروه تحقیق----- اسناد و مدارک موجود----- شواهد مورد و شوق شورای پذیرش-× اقرار خودتان ----- نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی----- و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه ----- مطابق ماده/مواد        ----- آئین نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ شده است. با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود×.

به مدت----- تحصیلاتتان به حالت تعلیق در می‌آید و در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردد پس از این مدت میتوانید به تحصیلات خود ادامه دهید -----.

در ضمن طبق ضوابط فوق نمیتوانید بنا بر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ٢٢ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید می‌توانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دوقبضه برای شورای پذیرش فقط به آدرس تهران – صندوق پستی شماره ۱۵۱۴/ ۶۴ ارسال نمائید.

تذکر:

١-به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نحواهند شد.

٢-شورای پذیرش حداکثر ۲۵روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات:

[امضا روی مهر رسمی]

دبیر شورای پذیرش

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]