[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

از: بیمارستان مرکزی نیروی هوائی

به: ریاست بهداری نیروی هوائی

در باره: پرسنل پیرو مسلک بهائی

شماره: ۶۴-۶-۱۰۲

تاریخ: ١ شهریور ۵۹

بازگشت بشماره ۱۰۷- ۱- ۱۶۰۰-[تاریخ] ٢٧ مرداد ۵۹

مراتب اخراج بهیار ورقانیه بزم از تاریخ ١ مرداد ۵۹ در ماده ۵ دستور ۱۵۶ درج گردید ضمناً یک نسخه رونوشت ماده دستور مربوطه به پیوست میباشد. ف

رئیس بیمارستان مرکزی نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ دکتر مشیری

[امضا]

گیرندگان:

ریاست حسابداری جهت کار بایسته.

شعبه دستور جهت کار بایسته.

شعبه آمار جهت کار بایسته.

شعبه آموزش جهت کار بایسته.

اقدام کننده ۴۱۴۱

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]