[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره کل فرهنگ بختیاری و چهارمحال

 

تاریخ ٣٠ خرداد ۴۲

شماره ۲۵ / ۴

همراه

محرمانه

 

آقای بهرام صابریان آموزگار پیشین اداره فرهنگ بروجن

پاسخ تقاضای مورخه ١٨ خرداد ۴۲ که بمقام وزارت فرهنگ تسلیم داشته‌اید اشعار میدارد برابر گزارش اداره فرهنگ شهرستان بروجن چون شما خود را منتسب به فرقه بهائی دانسته و کتباً و بطور صریح باین موضوع اعتراف نموده‌اید بنابر این چون واجد شرایط شغل آموزگاری نمیباشید بخدمت شما در وزارت فرهنگ خاتمه داده شده است./ج

رئیس اداره کل فرهنگ بختیاری و چهارمحال

رفیعیان

[امضا]

١٠ تیر ۴۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]