[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع- ۳۲(۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت  / موسسه: کشاورزی و عمران روستایی

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام آقای: بهرام

۴- نام خانوادگی: نبی الهی

۵- نام پدر: علی گدا

۶- شمارۀ شناسنامه و محل صدر.

شمارۀ شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور شهرستان: [حذف شده]  استان/فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱۵ ماه ۱۲ سال ۱۳۱۴

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: پنجم متوسطه رشته: ادبی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: کارمند بازنشسته

۱۱- رسته: فنی مهندسی رشته: تکنسین راه و ساختمان طبقه:

۱۲- گروه: شش

۱۳- پایه: دوازده

۱۴- واحد سازمانی: اداره کل تعاون و امور روستاهای استان مازندران

۱۵- محل خدمت:

۱۶- مجوّز:

تاریخ: ۷ مرداد ١٣۶۰

شماره: ۱۶۴۶۰ گ

۱۷- نوع حکم: اخراج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

پیرو حکم شماره ۱۸۳۴۸ /۱۶۹۸۵ / ۶۳۰ مورخ ۱۴ مرداد ١٣۶۰ و بموجب اینحکم و باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری ضمن قطع حقوق بازنشستگی از خدمت اخراج میشوید. ج

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱۴ مرداد ١٣۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شمارۀ حکم. تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰، شماره: ۴۳۰ / ۱۸۶۶۳ [شماره:] ۲۰۹۲۰

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: [ناخوانا]

عنوان و پست ثابت سازمانی: وزیر کشاورزی و عمران روستایی

 امضاء: [امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]